Wederom uitstel Brexit? Lees over het overgangsrecht

3 april 2019

Let op! De deadline voor de Brexit is nu 12 april (eerder was dat 29 maart). Maar gisteren kondigde premier May van het Verenigd Koninkrijk (VK) aan dat ze uitstel van de Brexit wil tot 22 mei. De 27 andere EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met dit verzoek.

BrexitGevolgen directe belastingen

De gevolgen voor de meeste directe belastingen zijn door het overgangsrecht beperkt. Dit betekent dat voor directe belastingen, zoals de loon- en inkomstenbelasting, bij een no deal tot en met 2019 ervan wordt uitgegaan alsof het VK nog steeds lid van de EU is.

Lopende boekjaren

Het overgangsrecht heeft volgens de toelichting alleen betrekking op lopende boekjaren. Dit betekent dat een no-deal-Brexit gevolgen heeft voor boekjaren die beginnen na de datum van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk.

Sociale zekerheid

Een no-deal-Brexit heeft volgens de staatssecretaris ook tot gevolg dat de bestaande Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid niet meer geldt in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. Na een no-deal-Brexit wordt dus teruggevallen op het nationale recht.

Let op! Hierdoor kan de verzekeringsplicht van personen die zich bevinden in een grensoverschrijdende situatie met het Verenigd Koninkrijk vanaf de datum van de Brexit al wijzigen.

Dit betekent dat de verzekeringsplicht opnieuw moet worden vastgesteld aan de hand van nationale wetgeving. Dit kan leiden tot gevallen van dubbel verzekerd dan wel onverzekerd zijn en daarmee van dubbele premiebetaling of afwezigheid van premiebetaling.

Om dit te voorkomen zijn afspraken nodig over de coördinatie van de nationale bepalingen inzake de sociale verzekeringen. Bezien wordt nog welke mogelijke afspraken er met het Verenigd Koninkrijk gemaakt kunnen worden.

Tip! Tref nu alvast voorbereidingen om uw personeel zelf te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid als u het risico van niet-verzekerd zijn, wilt voorkomen.

Toeslagen

Britten die in Nederland recht hebben op toeslagen, hebben begin januari een brief ontvangen met meer informatie. Daarnaast is een brief in voorbereiding over de veranderingen op het terrein van toeslagen aan Nederlandse toeslaggerechtigden in het Verenigd Koninkrijk.

Ontvangers van een toeslag die hun toeslag kwijtraken bij een harde Brexit, moeten deze in beginsel zelf stopzetten. De Belastingdienst is echter van plan de toeslagen zelf stop te zetten als deze nog niet door de burger zijn stopgezet.

Deelnemingsvrijstelling

Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Wanneer door een harde Brexit niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de deelnemingsvrijstelling, betekent dit dat voordelen van de deelneming die zijn toe te rekenen aan de periode van vóór de Brexit, zijn vrijgesteld. Daarentegen zijn de voordelen die zijn toe te rekenen aan de periode na de Brexit, niet vrijgesteld. Deze voordelen zouden dus moeten worden gesplitst. Dit leidt tot administratieve lasten voor de betreffende bv’s en tot uitvoeringslasten voor de Belastingdienst. Door het aangekondigde overgangsrecht hoeft dit voor het jaar 2019 echter niet plaats te vinden. De knip zit dan dus per einde boekjaar.

Fiscale eenheid

Door het aangekondigde overgangsrecht wordt het Verenigd Koninkrijk geacht nog deel uit te maken van de EU gedurende het gehele boekjaar dat is begonnen vóór of op de datum van de no-deal-Brexit. Dit heeft tot gevolg dat een fiscale eenheid die door de Brexit zou verbreken, niet op de dag na de datum van de Brexit verbreekt, maar uiterlijk aan het einde van het boekjaar.

Dividendbelasting

Er komt geen overgangsrecht voor dividendbelasting die betaald moet worden over dividenduitkeringen na de datum van de Brexit. Bij een no-deal-Brexit is de datum van uittreding voor de verschuldigdheid van dividendbelasting dus bepalend.

Bron: SRA