Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Meer! accountants + adviseurs kent een klachtenregeling.

Algemeen

Meer! accountants + adviseurs hecht aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over een van onze medewerkers of partners, over onze dienstverlening of over wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld, waarmee we ook voldoen aan de wettelijke verplichting voor accountantskantoren om een klachtenregeling te hebben.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het interne beheersingssysteem van ons kantoor ter voorkoming van (nieuwe) klachten.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht als volgt indienen:

 • Mondeling bij uw relatiebeheerder of een van onze partners
 • Per e-mail naar de heer mr. P.M.C. van Bussel. U kunt uw klacht mailen naar klachtenregistratie@ditismeer.nl
 • Schriftelijk (vertrouwelijk) t.a.v. de heer mr. P.M.C. van Bussel, Meer! accountants + adviseurs, Postbus 60071 6800 JB Arnhem.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

 • Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te melden:
 • Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden;
 • De naam van de medewerker of partner tegen wie de klacht is gericht;
 • De reden waarom u de klacht indient.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Wij behandelen uw klacht op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en indien mogelijk een bevredigde oplossingen aanbieden, of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, uw klacht afhandelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven wie of welke afdeling van ons kantoor met de afhandeling van uw klacht belast is geweest.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij aangeven op welke wijze wij klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Overige aspecten

De directie draagt er zorg voor dat de klant, de eigen medewerker dan wel de andere belanghebbende die met inachtneming van de bepalingen van de regeling een klacht heeft gemeld, op geen enkele wijze daardoor in zijn positie wordt benadeeld.

Mede in verband met onze beroepsreglementering zullen wij aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Meer! Arnhem B.V.