Vrijwillige opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

10 november 2020

VarkensVanaf 3 november 2020 is hiervoor € 100 miljoen beschikbaar, voorwaarde voor de aankoop is dat de veehouderijlocatie sluit.

Verkoopovereenkomst

Het kabinet heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een bepaald stikstofniveau zit. Met de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ kunnen provincies en agrarische bedrijven hiervoor een verkoopovereenkomst sluiten.

Vrijwillig

Provincies kunnen een agrarisch bedrijf aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen. Ook kan de provincie rekening houden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden. De regeling wordt aangeboden op vrijwillige basis, waarbij de provincie het initiatief neemt om bedrijven te benaderen.

Extra regeling in 2021

Voor de regeling gerichte opkoop stelt het kabinet in totaal € 350 miljoen beschikbaar. In 2021 komt nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar: de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’. Deze geldt specifiek voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders.

Bron: SRA