Stijging kosten wegvervoer 2020

17 oktober 2019

VrachtverkeerBelangrijkste kostenontwikkelingen in 2019 ten opzichte van 2018

  • De loonkosten van het rijdend personeel zijn met gemiddeld 6,7% toegenomen
  • De brandstofkosten namen met gemiddeld 2,1% toe
  • De afschrijvingskosten stegen met 2,0%
  • De verzekeringskosten stegen met 11,0%
  • De rentekosten daalden met 11,1%

Gerealiseerde loonkostenontwikkeling 2019

De toename van 6,7% van de loonkosten voor het rijdend personeel is de totaalsom van de loonstijging, de extra 1/3 trede voor iedere loonschaal, de wijzigingen in de sociale lasten, de vermeerdering waarde vakantiedagen en het effect van de eenmalige uitkering van € 750. Voor het overige personeel is de loonkostenstijging 3,4%.

Verwachting voor 2020

  • De verwachting voor 2020 is dat de loonkosten van het rijdend personeel stijgen met gemiddeld 1,4%, met een stijging van 3,0% voor het overige personeel
  • De brandstofkosten dalen met gemiddeld 2,1%
  • De afschrijvingskosten stijgen met 1,5%
  • De verzekeringskosten stijgen met 9,0%

Het onderzoeksbureau gaat ervan uit dat alleen het rijdend personeel een eenmalige uitkering van € 750 heeft ontvangen in het kader van de kwestie ‘waarde vakantiedag’.

Geraamde loonkostenontwikkeling 2020 (t.o.v. 2019)

Omdat er nog geen nieuwe cao is afgesloten, is het nog niet duidelijk hoe de loonkostenontwikkeling voor volgend jaar eruit gaat zien. In de rapportage is uitgegaan van de cijfers van het CPB (2,5% contractloonstijging marktsector met daarnaast 0,45% toename sociale lasten). Door de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) nemen de sociale lasten in 2020 verder toe.
 
De werkelijke loonkostenstijging bij het beroepsgoederenvervoer kan afwijken van de geraamde ontwikkeling. Daarom is hiervan in de rapportage het effect aangegeven. Het effect van een 1% hogere of lagere loonkostenmutatie op de totale kostenontwikkeling varieert tussen de 0,3% en 0,8% extra kostenstijging of -daling per deelsector.

Stijging loonkosten door tekort aan chauffeurs

Door de verwachte aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kan het tekort aan chauffeurs in 2020 mogelijk leiden tot een extra loonkostenstijging. Deze extra stijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling.

Bron: SRA