Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

30 september 2020

Scholingsvrijstelling

OndernemerDe belastingwetgeving kent nu ook een vrijstelling voor scholingskosten, maar deze is beperkt tot werknemers. Het voorstel is om de vrijstelling uit te breiden tot ex-werknemers. Wel blijven de huidige voorwaarden deels van kracht. Zo mag een vergoeding niet worden gebruikt voor dekking van de kosten van een studeerkamer thuis.

Scholingsbudgetten

De vrijstelling voor de ex-werknemer geldt ook voor scholingsbudgetten. Tal van cao’s bevatten afspraken over de vorming van individuele scholingsbudgetten. Die vallen nu vaak vrij als de scholing niet vóór het einde van de dienstbetrekking is genoten. De verruiming van de scholingsvrijstelling voorkomt dit.

Sociaal plan

Vergoedingen en verstrekkingen voor scholingskosten komen ook voor als onderdeel van een sociaal plan. Ook hierop ziet de verruiming dat de scholing van ex-werknemers onbelast wordt vergoed.

Bestaande voorwaarden ongewijzigd

De Belastingdienst zal de beoordeling of scholing of studie is gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen, niet wijzigen. De verruiming verandert ook niets aan de mogelijkheid om scholingskosten in aftrek te brengen op een transitievergoeding.

Het voorstel tot verruiming van de vrijstelling staat in het Belastingplan 2021 en moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

Bron: SRA