Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd

1 april 2021

Strafpunten

TransportHet overtreden van de vervoerswetgeving leidt tot strafpunten. Strafpunten blijven twee jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen die periode van twee jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Start procedure

Bij het bereiken van een bepaald aantal strafpunten komt de betrouwbaarheid in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van de onderneming, gemeten in het aantal gewaarmerkte vergunningsafschriften.

Sancties

Wanneer de betrouwbaarheidsstatus wordt verloren, leidt dit tot schorsing of intrekking van de vergunning en/of ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Er geldt een rehabilitatietermijn van twee jaar. De vervoersmanager zal dan opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen.

Overtredingen

De lijst van overtredingen is vastgelegd via een EU-verordening, inclusief de indeling qua ernst van de overtreding. Het betreft onder meer overtredingen van de rij- en rusttijden, wetgeving rond de tachograaf, het niet beschikken over vereiste vergunningen en het niet naleven van voorschriften inzake gevaarlijke stoffen. In het Nederlandse beleid krijgen de zwaarste overtredingen negen strafpunten, de middelste drie en de lichtste één punt.

Let op! Registratie van een overtreding volgt pas als deze onherroepelijk is geworden.

Sancties voorkomen

Om sancties te voorkomen is het van belang onterechte overtredingen aan te vechten. Bewaar documentatie als u daarmee kunt aantonen dat er sprake is van een niet-verwijtbare overtreding.

Check ook regelmatig de technische staat van voertuigen, documenten en vergunningen. Analyseer veel voorkomende overtredingen en richt u erop deze te voorkomen, bijvoorbeeld door training van uw personeel en door uw opdrachtgevers te informeren over de gevolgen van overbelading.

Let op! Als de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliest, maar de onderneming niet, krijgt de onderneming zes maanden de tijd om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken.

Heeft u vragen over de centrale registratie van vervoersovertredingen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA