Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona

17 april 2020

NOW-regeling

OndernemerDe Kamer dringt onder meer aan om de NOW-regeling aan te passen. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten bij een omzetverlies van minstens 20%. Volgens de Kamer zou voor concerns niet altijd het verlies aan concernomzet bepalend moeten zijn voor het recht op de NOW-regeling, maar ook het omzetverlies per aparte bv. Daarnaast zou bij het omzetverlies van seizoensbedrijven rekening moeten worden gehouden met hun pieken in de omzet.

Tozo-regeling

De Kamer wil ook de Tozo-regeling (bijstand voor zelfstandig ondernemers) aanpassen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden een uitkering op het sociaal minimum krijgen en/of bedrijfskapitaal. Gevraagd wordt om werkzaamheden van vóór maart dit jaar die in maart dit jaar gefactureerd zijn, buiten beschouwing te laten. Dit zou namelijk een verkeerd beeld geven over het geleden inkomensverlies.

Daarnaast wordt speciaal aandacht gevraagd voor flexwerkers. Door diverse oorzaken verliezen ze soms namelijk én hun baan én komen ze niet in aanmerking komen voor de Tozo-regeling.

TOGS-regeling

Verder wil de Kamer ook de TOGS-regeling verruimen. Via deze regeling kunnen getroffen bedrijven in aanmerking komen voor een onbelaste tegemoetkoming van € 4.000. Of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van de SBI-code van de hoofdactiviteit van een bedrijf. De Kamer vraagt te onderzoeken of in bepaalde gevallen ook van de SBI-code van een nevenactiviteit kan worden uitgegaan. Het moet dan wel gaan om gevallen waarbij de nevenactiviteiten aansluiten bij de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Uitbreiding verliesverrekening

Bedrijven kunnen verliezen beperkt verrekenen met winsten uit voorgaande en toekomstige jaren. Met name in de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening de laatste jaren beperkt. Zo kan een verlies nog maar één jaar achterwaarts worden verrekend. Met het oog op de te verwachten negatieve gevolgen van het coronavirus op de winst van dit jaar, verzoekt de Kamer de mogelijkheden voor verliesverrekening te verruimen. Daarnaast vraagt men het mogelijk te maken de verliezen van dit jaar voor bv’s al op basis van een schatting te kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Kabinet nu aan zet

Het kabinet is nu aan zet om de inhoud van de moties te onderzoeken en zo mogelijk te vertalen in regelgeving. Het kabinet is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar dit gebeurt meestal wel. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de gewijzigde regelingen van kracht zullen worden.

Heeft u vragen over genoemde regelingen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA