Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

12 juli 2021

MedischVoor de vervroegde IVA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • Er dient sprake te zijn van een medisch stabiele of verslechterde arbeidsongeschiktheidssituatie (onomkeerbare situatie);
  • De aanvraag moet worden ingediend door de werknemer. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van de bedrijfsarts (gebaseerd op de verklaring van de behandelend medisch specialist);
  • De flexibele keuring kan niet eerder worden aangevraagd dan drie weken en niet later dan 68 weken na de eerste ziektedag;
  • De uitkering kan dan tien weken na de aanvraag ingaan;
  • De IVA-uitkering wordt niet eerder toegekend dan tien weken na de aanvraag door de werknemer;
  • Er kan maar één keer een flexibele keuring worden aangevraagd. Dit om UWV niet onnodig te belasten.

Het UWV dient bij een vervroegde IVA-aanvraag slechts te beoordelen of sprake is van een medisch stabiele of verslechterende medische situatie. Is herstel mogelijk, dan kan geen sprake zijn van een toekenning van een verkorte wachttijd.

75% van het laatstverdiende loon

Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, krijgt de werknemer recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon, welke uitkering de werkgever in mindering kan brengen op zijn loondoorbetalingsplicht. De werknemer hoeft dan verder niet te re-integreren.

Geen compensatie UWV bij voortijdig einde dienstverband

Er zijn werkgevers die dan nog wel eens het dienstverband beëindigen. Dit is echter niet aan te raden. Voor de werknemer niet en voor de werkgever niet. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt immers nog. En ook: de werkgever kan alleen in aanmerking komen voor een compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid als het opzegverbod van twee jaar is verstreken. Daarbij komt dat het ook voor een werknemer belangrijk is om het dienstverband te laten voortduren omdat hij vaak nog recht heeft op een aanvulling van zijn IVA-uitkering en op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw.

Bron: SRA