Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

7 juli 2020

BoekenDe compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht.

Niet uit privévermogen

De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Voorwaarden compensatie

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming.
  • De onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
  • Compensatie kan worden verstrekt voor vergoedingen die de werkgever verschuldigd was:
    – in verband met het eindigen van arbeidsovereenkomsten in de zes maanden voorafgaand aan het verzoek om de toestemming voor opzegging of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
    – in verband met het eindigen van arbeidsovereenkomsten in de negen maanden na de verleende toestemming of inwilliging van het verzoek om ontbinding.

De werkgever kan dus gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat de financiële lasten voor een werkgever als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet voor minimaal één werknemer toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens verval van arbeidsplaatsen als gevolg van het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming van UWV zijn verkregen.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • de reden van bedrijfsbeëindiging is gelegen in het (binnen zes maanden) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ondernemer, en er is geen opvolger;
  • de ondernemer is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren waardoor hij de onderneming moet beëindigen. Dit in een periode van zes maanden nadat een arts hierover heeft geadviseerd.

Compensatie van al door de werkgever betaalde transitievergoedingen kan ook worden verstrekt als de werkgever is overleden, maar nog wel voorafgaand aan zijn overlijden een aanvraag voor compensatie bij het UWV heeft  ingediend. De aanvraag kan niet door erfgenamen worden gedaan.

Procedure UWV

De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Bij bedrijfsbeëindiging in geval van ziekte, zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.

Bron: SRA