Coronasteun ook voor de dga?

9 april 2020

NOW

OndernemerDe NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor u als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum.

Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet u minimaal  1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn.
Tevens lijkt ook te gelden dat u, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u direct.

Tegemoetkoming schade € 4.000

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen.

Uitstel van betaling belastingen

Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en u als dga zelf voor de door u te betalen inkomstenbelasting.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, kunt u als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt u het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. U kunt vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. U mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen. U kunt een en ander ook aanpassen in uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw.

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

Dga medische sector

Bent u als dga werkzaam in de medische sector, dan kan uw onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Bron: SRA