Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

16 oktober 2019

Btw-ondernemer

BelastingdienstIedere non-profitorganisatie zal moeten beoordelen of zij btw verschuldigd is. Dit om te voorkomen dat de organisatie achteraf met naheffingen btw en de daarbij opgelegde boeten geconfronteerd wordt. Voor de btw is sprake van een belaste activiteit als er in het economisch verkeer tegen vergoeding prestaties worden verricht door goederen te leveren of diensten te verrichten. Zo valt het heffen van entree voor de toegang tot een evenement in de btw-heffing. Maar ook het doorbelasten van (personeels)kosten tussen bijvoorbeeld non-profitorganisaties onderling, omdat een personeelslid werkzaamheden verricht voor beide organisaties, kan al leiden tot een btw-belaste prestatie. Hierover moet dan btw worden berekend. 

Btw-vrijstelling

Wanneer een non-profitorganisatie prestaties voor de btw verricht en dus btw-ondernemer is, is vervolgens van belang dat beoordeeld wordt of er mogelijk een btw-vrijstelling van toepassing is. Non-profitorganisaties komen vaker dan andere ondernemers in aanmerking voor een btw-vrijstelling. Denk bijvoorbeeld aan de sociaal-culturele vrijstelling die van toepassing is op organisaties met een maatschappelijk doel, of sportverenigingen die voor de verrichtte sportdiensten gebruik kunnen maken van de btw-sportvrijstelling wanneer zij geen winstoogmerk hebben.

Oplossingen btw-druk voorkomen

Daarnaast kunnen non-profitorganisaties vaak btw-druk voorkomen door activiteiten op een bepaalde manier te organiseren. Wanneer er kosten worden doorbelast, kan het bijvoorbeeld een oplossing zijn om een zogeheten overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening aan te gaan met de partij aan wie de kosten worden doorbelast. Bij een overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening is geen btw verschuldigd. Dit geldt ook bij een zogenoemde ‘POT-overeenkomst’, waarbij de deelnemers de inkomsten die ze met een gezamenlijke activiteit hebben behaald, verdelen.

Btw-aftrek

Wanneer een non-profitorganisatie btw over de prestaties moet betalen, dan heeft dit tot gevolg dat de organisatie de btw op inkopen in aftrek kan brengen voor zover de prestaties btw-belast zijn. Maar wanneer de non-profitorganisatie een btw-vrijstelling kan toepassen, is voor het deel van de prestaties die btw-vrijgesteld zijn, geen recht op aftrek van de btw op inkopen. Als een non-profitorganisatie zowel deels btw-belaste prestaties verricht en dus btw in rekening moet brengen, maar daarnaast op andere door haar verrichte prestaties de btw-vrijstelling toepast, de btw op algemene kosten in aftrek mag worden gebracht op basis van het pro-rata van de onderneming. De pro-rata berekening wordt gemaakt op basis van de omzet van de btw-belaste prestaties ten opzichte van de omzet van de btw-belaste en btw-vrijgestelde omzet. Dit vraag extra aandacht in de administratie en bij de btw-aangifte.

Let op! Is sprake van een non-profitorganisatie? Ga er niet vanuit dat er geen btw verschuldigd is. Mogelijk is een btw-vrijstelling van toepassing. Houdt u in de administratie en bij de btw-aangifte rekening met een pro-rata berekening als de non-profitorganisatie zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verricht.

Bron: SRA