Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

7 april 2020

De NOW-regeling in het kort

RekenmachineOp 31 maart 2020 werd er duidelijk over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor werkgevers. Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom.

Welk loon telt mee?

Een werkgever geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit. In de NOW wordt voor wat betreft het voorschot van 80% uitgegaan van het sociale verzekeringsloon, het SV-loon, over de maand januari 2020 (referentiemaand). Dit met dien verstande dat het salaris per persoon is gemaximeerd op € 9.538 bruto per maand. Dit staat gelijk aan tweemaal het maximum SV-loon. Deze informatie is afkomstig uit de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Ontbreekt de informatie over de maand januari, dan moet worden uitgegaan van de gegevens over de maand november 2019. Bij de SV-loonsom gaat het om alle lonen per loonheffingennummer. Uitgezonderd hiervan zijn de van het UWV ontvangen ZW- en WAZO-betalingen (zwangerschap- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegouderverlof).

Let op! Onder loonkosten vallen ook de kosten van de loondoorbetaling van zieke werknemers. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een verzuimverzekering is afgesloten.

Let op! Het moet gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de eigen werknemers. Hieronder vallen ook de lonen van flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten. Lonen betaald aan ingeleenden, zoals uitzendkrachten en payroll-werknemers, tellen niet mee.

Auto van de zaak

Ook de kosten van de auto van de zaak vallen onder het SV-loon. Deze tellen dus mee.

Welk loon telt niet mee?

De volgende loonbestanddelen maken geen onderdeel van het loon uit:

  • pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel)
  • eindheffingsloon
  • gericht vrijgestelde vergoedingen (zakelijke reiskosten/studiekosten, etc.)
  • premie WW/WIA
  • premie aanvullingen WIA
  • vakantiegeld

De NOW bepaalt echter dat de loonsom mag worden vermeerderd met een vaste opslag van 30% als compensatie van dergelijke werkgeverslasten. De hoogte van de feitelijke werkgeverslasten is dus niet van belang.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

Ook loon uit vroegere dienstbetrekking zoals bijvoorbeeld een transitievergoeding dan wel een ontslagvergoeding is uitgezonderd van het loonbegrip. Dit is ook wel logisch omdat de gedachte achter de NOW is dat zoveel mogelijk werknemers aan het werk blijven.

Aandachtspunt bij referentiemaand

Stel dat u in januari en februari al mensen had aangenomen om in maart of april te beginnen, dan is het mogelijk dat u niet over de gehele loonsom van maart dan wel april compensatie krijgt. Dit omdat de betreffende werknemers in januari nog niet op de loonlijst stonden. Dit kan een bottleneck vormen voor bijvoorbeeld seizoenbedrijven, zoals de horeca of tuinbouw. Het is afwachten of de regeling op dit punt nog aangepast gaat worden.

Wilt u meer weten over de aanvraag van de NOW? Bel ons.

Bron: SRA